Aktualności

Opracowano zakres wskaźników dla narzędzia Monitorowanie Rozwoju Mazowsza

20.10.2011 14:53

Wprowadził: Malwina Wysocka

Od maja do października 2012 r. członkowie zespołów współpracujących w ramach opracowania narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" prowadzili prace zmierzające do ustalenia zakresu wskaźników prezentowanych na mapach. 17 października, podczas spotkania Dyrektorów Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego został zaprezentowany proponowany zakres wskaźników w ramach ustalonych 10 grup tematycznych.

 

Zakres wskaźników do prezentacji na mapach, w podziale na 10 grup tematycznych, został przedstawiony poniżej:

 

    Pożądany przekrój terytorialny: G - gmina, P - powiat, PR - podregion

 

ŚRODOWISKO - wskaźniki

Użytki rolne jako % pow. ogólnej G P PR
Lasy jako % pow. ogólnej (lesistość) G P PR
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (stan w dniu 31 XII) G P PR
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności (stan w dniu 31 XII) G P PR
Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % wymagających oczyszczania G P PR
Odpady komunalne (stałe) zebrane w ciągu roku na 1 mieszkańca w kg G P PR

 

LUDNOŚĆ - wskaźniki

Ludność na 1 km2 powierzchni ogólnej (stan w dniu 31 XII)  G  P  PR
Ludność – w % ogółem – w wieku poniżej 20 lat (stan w dniu 31 XII)  G  P  PR
Ludność – w % ogółem – w wieku 65 lat i więcej (stan w dniu 31 XII)  G  P  PR
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (stan w dniu 31 XII)  G  P  PR
Przyrost naturalny na 1000 ludności  G  P  PR
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności  G  P  PR

 

RYNEK PRACY – wskaźniki  

Pracujący (stan w dniu 31 XII) na 1000 ludności  G  P  PR
Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) na 1000 ludności w wieku produkcyjnym  G  P  PR
Pracujący (stan w dniu 31 XII) jako % ogółu w rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo    P  PR
Pracujący (stan w dniu 31 XII) jako % ogółu w przemysł i budownictwo    P  PR
Pracujący (stan w dniu 31 XII) jako % ogółu w handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja    P  PR
Pracujący (stan w dniu 31 XII) jako % ogółu w działalność finansowa i ubezpiecze-niowa; obsługa rynku nieruchomości    P  PR
Pracujący (stan w dniu 31 XII) jako % ogółu w pozostałe usługi    P  PR
Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok jako % ogółu    P  PR
Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) w wieku do 25 lat jako % ogółu    P  PR
Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) z wykształceniem wyższym jako % ogółu    P  PR
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 XII) w %  G  P  PR
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł  G  P  PR
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Polska = 100  G  P  PR
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto województwo = 100  G  P  PR

 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA – wskaźniki   

Sieć wodociągowa (stan w dniu 31 XII) na 100 km2 w km  G  P  PR
Sieć kanalizacyjna (stan w dniu 31 XII) na 100 km2 w km  G  P  PR
Sieć gazowa (stan w dniu 31 XII) na 100 km2 w km  G  P  PR
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w m3  G  P  PR
Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w m3  G  P  PR

 

MIESZKANIA – wskaźniki

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie  G  P  PR
Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m2  G  P  PR
Mieszkania w zasobach mieszkaniowych (stan w dniu 31 XII) – w % ogółu mieszkań – wyposażone w wodociąg  G  P  PR
Mieszkania w zasobach mieszkaniowych (stan w dniu 31 XII) – w % ogółu mieszkań – wyposażone w łazienkę  G  P  PR
Mieszkania w zasobach mieszkaniowych (stan w dniu 31 XII) – w % ogółu mieszkań – wyposażone w gaz z sieci  G  P  PR
Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności  G  P  PR

 

EDUKACJA – wskaźniki

Współczynnik skolaryzacji brutto w % na poziomie szkoły podstawowej  G  P  PR
Współczynnik skolaryzacji brutto w % na poziomie gimnazjum  G  P  PR
Uczniowie w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży na 1 komputer z dostępem do interentu przeznaczony do użytku uczniów (bez szkół specjalnych)  G  P  PR
Uczniowie w gimnazjach dla dzieci i młodzieży na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów  G  P  PR
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w wieku 3—5 lat (stan na początku roku szkolnego) na 1000 dzieci w wieku 3—5 lat (stan w dniu 31 XII)  G  P  PR

 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA i KOMUNALNA– wskaźniki

Liczba ludności (stan w dniu 31 XII) na 1 zakład opieki zdrowotnej  G  P  PR
Liczba ludności (stan w dniu 31 XII) na 1 aptekę i punkt apteczny  G  P  PR
Biblioteki publiczne (łącznie z filiami), księgozbiór na 1000 ludności (stan w dnu 31 XII) w wol.  G  P  PR
Biblioteki publiczne (łącznie z filiami) wypożyczenia na 1 czytelnika w wol.  G  P  PR
Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (stan w dniu 31 VII)  G  P  PR
Praktyki lekarskie (stan w dniu 31 XII) (na 1000 mieszkańców)     P  PR
Drogi gminne o nawierzchni twardej (stan w dniu 31 XII)  w km ogółem na 100 km2    P  PR
Drogi powiatowe o nawierzchni twardej (stan w dniu 31 XII) w km ogółem na 100 km2    P  PR

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ – wskaźniki

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w dniu 31 XII) na 1000 ludności – bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie  G  P  PR
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w dniu 31 XII) na 1000 ludności – bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie -osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  G  P  PR

 

BUDŻETY GMIN – wskaźniki (bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu)   

Dochody na 1 mieszkańca w zł  G    PR
% dochodów własnych w dochodach ogółem  G    PR
Wydatki na 1 mieszkańca w zł  G    PR
% wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem  G    PR

 

BUDŻETY POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU - wskaźniki

Dochody na 1 mieszkańca w zł   P PR
% dochodów własnych w dochodach ogółem   P PR
Wydatki na 1 mieszkańca w zł   P PR
% wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem   P PR

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl