Sposób prezentacji danych

Organizacja serwisu internetowego

Narzędzie internetowe „Monitorowanie Rozwoju Mazowsza” zostało już zainstalowane w wersji docelowej, jednak z biegiem czasu będzie aktualizowane i wzbogacane o dodatkowe funkcjonalności.

Serwis został zaprojektowany tak, aby w sposób przyjazny dla użytkownika prezentować wskaźniki rozwoju regionalnego. Wskaźniki zastosowane w narzędziu internetowym obejmują następujące zagadnienia:

1. Środowisko
2. Ludność
3. Rynek pracy
4. Infrastruktura komunalna
5. Mieszkania
6. Edukacja
7. Infrastruktura społeczna
8. Podmioty gospodarki narodowej
9. Budżety gmin
10. Budżety powiatów i miast na prawach powiatów.

W obecnie dostępnej wersji serwisu internetowego, zawarto 60 wskaźników. W kolejnych wersjach narzędzia lista wskaźników będzie stopniowo rozszerzana. Równocześnie będzie poszerzać się zakres czasowy wskaźników. Efektem prac będzie narzędzie wspomagające system monitorowania, które dysponuje aplikacjami internetowymi „on-line” oraz pozwala na pobieranie danych i inne formy prezentacji.

Serwis obecnie zapewnia prezentowanie wskaźników dla każdego roku, w okresie maksymalnie obejmującym lata 1999 – 2010. Taka sama skala barwna zastosowana na mapach dla każdego roku w ramach jednego wskaźnika daje możliwość porównywania kierunku i stopnia zmiany wartości liczbowych pomiędzy poszczególnymi latami w danej jednostce terytorialnej. Dodatkową funkcją jest możliwość uruchomienia animacji płynnego wyświetlania całych szeregów czasowych dla jednego wskaźnika. Inną funkcją udostępnioną przez serwis jest zestawienie widocznej mapy z siecią dróg krajowych, siecią kolejową w regionie oraz z nazwami wyświetlanych jednostek terytorialnych. W ten sposób powstaje możliwość zidentyfikowania zależności pomiędzy infrastrukturą transportową a wielkościami wskaźników.

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl