System monitorowania rozwoju Mazowsza

Serwis internetowy „Monitorowanie Rozwoju Mazowsza” jest poświęcony monitorowaniu zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim, w podziale na podregiony, powiaty i gminy w długich szeregach czasowych. Narzędzie przedstawia najbardziej aktualne wskaźniki obrazujące stopień rozwoju regionu.

Istotnym elementem polityki rozwoju regionu prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jest monitorowanie, które pozwala na nadzór i koordynowanie prowadzonych działań, a zarazem daje możliwość racjonalnego zaplanowania i uszczegółowienia przyszłych przedsięwzięć. Koncepcja stworzenia serwisu internetowego „Monitorowanie Rozwoju Mazowsza” wynika z potrzeby budowy systemowego podejścia do procesu planowania i realizacji badań oraz oceny polityki publicznej w wymiarze województwa mazowieckiego.

Niniejszy serwis internetowy pozwala na monitorowanie rozwoju Mazowsza na podstawie 60 wskaźników zobrazowanych na mapach.

Serwis internetowy jest efektem współpracy trzech instytucji: Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz zespołu projektowego „Trendy rozwojowe Mazowsza” z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Dane, które posłużyły do zbudowania serwisu internetowego pochodzą z Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego.

Cele funkcjonowania serwisu

- stała obserwacja i ocena zmian zachodzących w otoczeniu,

- identyfikacja zróżnicowania terytorialnego wartości wskaźników społeczno-gospodarczych i gradacja podregionów, powiatów i gmin Mazowsza pod tym względem,

- określenie mocnych i słabych stron poszczególnych jednostek terytorialnych w zakresie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego,

- umożliwienie prowadzenia analiz zmian wskaźników i oceny atrakcyjności inwestycyjnej oraz jakości życia w powiatach i gminach Mazowsza,

- ocena skuteczności polityk publicznych, która służyłaby usprawnieniu i poprawie efektywności zarządzania,

- ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

- źródło informacji dla nauczycieli, którzy mogą prowadzić wieloaspektowe zajęcia dydaktyczne obejmujące wiedzę o regionie, analizę społeczno-gospodarczą województwa, techniki GIS itp.,

- promowanie gmin i powiatów Mazowsza, które wyróżniają się na tle innych jednostek.

Grupy docelowe

Serwis internetowy jest adresowany do wszystkich użytkowników Internetu, nie tylko z Mazowsza. Serwis jest użyteczny dla jednostek wykorzystujących na co dzień dane ze wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza przedstawicieli samorządów lokalnych, sektora biznesu, oświaty i nauki (szkół wyższych, jednostek badawczo – rozwojowych, w tym jednostek PAN) oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Wszystkie te jednostki oprócz korzystania z danych wynikowych mogą nawiązywać kontakty w celu pozyskania informacji, tworzyć nowe rozwiązania w oparciu o dane z serwisu.

 

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl